help  

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

 

I.         Postanowienia ogólne

1.       Przedsiębiorcą prowadzącym hurtownie internetową znajdujący się pod domeną internetową http://hurtownia.godrive.pl/ ,  zwany dalej „Hurtownia internetowa” jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537.

2.       Kontakt z hurtownią internetową jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@godrive.pl

lub telefon +48 690 472 654, +48 505 011 109.

3.       Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Hurtownia internetowa.

4.       Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://hurtownia.godrive.pl/.

5.       Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.       Właściciel hurtowni Internetowej zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

II.       Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.       Hurtownia internetowa działająca pod adresem http://hurtownia.godrive.pl/, prowadząca sprzedaż produktów na odległość.

2.       Właściciel – SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537

3.       Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w hurtowni internetowej zgodnie z treścią Regulaminu, wyłącznie Przedsiębiorca.

4.       Kupujący – użytkownik dokonujący zakupów na stronie WWW Klienta, obsługiwany przez Właściciela w zakresie dostawy, w ramach modelu Dropshipping.

5.       Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Hurtowni.

6.       Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7.       Newsletter – usługa świadczona przez Hurtownie internetową na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu hurtowni internetowej, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8.       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.

9.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z hurtowni internetowej oraz nabywania w nim produktów.

11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach hurtowni internetowej.

12.  Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do ich klienta za pośrednictwem usług Właściciela http://hurtownia.godrive.pl/.

 

III.  Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       W celu korzystania z hurtowni internetowej, Klient powinien posiadać:

·         urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

·         dostęp do sieci Internet;

·         adres poczty email.

2.       Hurtownia internetowa zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki
te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach hurtowni internetowej. Pliki Cookies, służą
do wymiany informacji pomiędzy hurtownia internetową, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje
o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.       Hurtownia internetowa informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4.       Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://hurtownia.godrive.pl/  i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV.     Rejestracja i Logowanie

1.       Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres
e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.       Hasło podawane przy logowaniu do Hurtowni internetowej może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.       Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

4.       Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

5.       Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.       Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

·         przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Hurtowni internetowej;

·         dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7.       Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Hurtowni internetowej osobom trzecim.

8.       Zarejestrowany Klient ma możliwość:

·         dostępu do statusu oraz historii zamówień;

·         otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

·         informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

·         skorzystania z usługi Dropshoppingu,

·         zamówienia Produktu,

·         zmiany  swoich danych;

·         zmiany swojego hasła;

·         sprawdzenia swojego zamówienia;

·         usunięcia swojego konta.

9.       Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

10.    Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

11.    Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

V.       Realizacja zamówień

1.       Hurtownia internetowa jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.       Hurtownia internetowa potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.       Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Hurtownie internetową wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Hurtownia internetowa
prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.       Hurtownia internetowa potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego i fakturą.

5.       Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

6.       Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

7.       Klient składa zamówienie w następujący sposób:

·         wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

·         podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

·         wybór formy dostawy i płatności;

·         zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

·         wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

·         zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8.       Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9.       Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

·         dane Hurtowni internetowej, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

·         opis produktu;

·         jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

·         cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);

·         formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

·         sposób płatności;

10.    Hurtownia internetowa dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Właściciela.

 

VI.     Dropshipping.

1.       Przedsiębiorca może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:

·         Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;

·         Złożenie zamówienia na określone produkty;

·         Podanie danych do doręczeń do swojego klienta.

2.       Przedsiębiorca oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem http://hurtownia.godrive.pl/ w modelu Dropshipping.

3.       Właściciel http://hurtownia.godrive.pl/ oświadcza że, doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Przedsiębiorcy.

4.       Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.

5.       Gdy klientem jest Konsument, Przedsiębiorca jest zobowiązany za podanie informacji dotyczących zwrotów i reklamacji.

6.       Zwroty i reklamacje rozpatruje Właściciel http://hurtownia.godrive.pl/ na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7.       http://hurtownia.godrive.pl/ jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru przez Przedsiębiorcę do jego klienta maksymalnie w ciągu 30 dni. 

8.       KORZYSTAJĄC Z MODELU DROPSHIPPING, Klient ma OBOWIĄZEK:

a)       uzyskać wyraźną, uprzednią i dobrowolną zgodę konsumenta na powierzenie danych osobowych Seven Polska s.c.

b)       informować konsumenta, iż zawiera on umowę pośrednictwa, a nie umowę sprzedaży;

c)       informować konsumenta o nazwie oraz miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy zamawianego przez konsumenta towaru;

d)       informować konsumenta o miejscu i sposobie składania reklamacji i wykonywania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;

e)       informować konsumenta nie tylko o cenie towaru, ale przede wszystkim o kosztach usługi pośrednictwa;

f)        konstruować przedstawianą na stronie internetowej ofertę jako ofertę usługi pośrednictwa, nie ofertę towaru. W szczególności w regulaminie powinien zawrzeć się opis warunków świadczenia usługi, dopiero później opis towaru.

g)       konstruować opis przedmiotu transakcji jako krótką informację, że faktycznie przedmiotem transakcji jest usługa polegająca na złożeniu zamówienia u zewnętrznego sprzedawcy.

9.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego w przypadku:

·         nie wywiązania się z  obowiązków informacyjnych zw. z Dropshippingiem;

·         nie przekazania informacji o zamówieniu do Hurtowni;

·         nie wywiązanie się bądź nienależyte wywiązanie się z zobowiązań wobec Kupującego;

·         działanie pomimo nie wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie przekazania informacji o powierzeniu danych osobowych;

·         braku wypełnienia obowiązków wynikających z  ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.   Forma płatności

1.       Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

·                     Przelew bankowy terminowy;

·                     Dokonanie przedpłaty przez Przedsiębiorcę;

·                     za pobraniem;

 

VIII. Ceny

1.       Ceny podane przy produktach na stronie WWW Hurtowni internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2.       Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Hurtownia internetowa i Klienta jest cena produktu podana na stronie Hurtowni internetowej przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.       Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

IX.     Dostawa

1.       Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Hurtowni internetowej, są to:

·         Kurier;

·         Poczta Polska

2.       Klient ma możliwość osobiście odebrać towar.

3.       Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu realizacji zamówienia, chyba że,  termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

4.       Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.

5.       Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

6.       Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7.       Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

X.       Pozostałe

1.       Regulaminy są dostępne pod adresem: http://hurtownia.godrive.pl/.

2.       Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3.       Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.


 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

 

I.         Postanowienia ogólne

1.       Przedsiębiorcą prowadzącym hurtownie internetową znajdujący się pod domeną internetową http://hurtownia.godrive.pl/ ,  zwany dalej „Hurtownia internetowa” jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537.

2.       Kontakt z hurtownią internetową jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@godrive.pl

lub telefon +48 690 472 654, +48 505 011 109.

3.       Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Hurtownia internetowa.

4.       Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://hurtownia.godrive.pl/.

5.       Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.       Właściciel hurtowni Internetowej zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

II.       Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.       Hurtownia internetowa działająca pod adresem http://hurtownia.godrive.pl/, prowadząca sprzedaż produktów na odległość.

2.       Właściciel – SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537

3.       Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w hurtowni internetowej zgodnie z treścią Regulaminu, wyłącznie Przedsiębiorca.

4.       Kupujący – użytkownik dokonujący zakupów na stronie WWW Klienta, obsługiwany przez Właściciela w zakresie dostawy, w ramach modelu Dropshipping.

5.       Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Hurtowni.

6.       Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7.       Newsletter – usługa świadczona przez Hurtownie internetową na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu hurtowni internetowej, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8.       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.

9.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z hurtowni internetowej oraz nabywania w nim produktów.

11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach hurtowni internetowej.

12.  Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do ich klienta za pośrednictwem usług Właściciela http://hurtownia.godrive.pl/.

 

III.  Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       W celu korzystania z hurtowni internetowej, Klient powinien posiadać:

·         urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

·         dostęp do sieci Internet;

·         adres poczty email.

2.       Hurtownia internetowa zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki
te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach hurtowni internetowej. Pliki Cookies, służą
do wymiany informacji pomiędzy hurtownia internetową, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje
o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.       Hurtownia internetowa informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4.       Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://hurtownia.godrive.pl/  i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV.     Rejestracja i Logowanie

1.       Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres
e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.       Hasło podawane przy logowaniu do Hurtowni internetowej może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.       Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

4.       Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

5.       Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.       Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

·         przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Hurtowni internetowej;

·         dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7.       Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Hurtowni internetowej osobom trzecim.

8.       Zarejestrowany Klient ma możliwość:

·         dostępu do statusu oraz historii zamówień;

·         otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

·         informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

·         skorzystania z usługi Dropshoppingu,

·         zamówienia Produktu,

·         zmiany  swoich danych;

·         zmiany swojego hasła;

·         sprawdzenia swojego zamówienia;

·         usunięcia swojego konta.

9.       Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

10.    Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

11.    Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

V.       Realizacja zamówień

1.       Hurtownia internetowa jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.       Hurtownia internetowa potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.       Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Hurtownie internetową wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Hurtownia internetowa
prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.       Hurtownia internetowa potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego i fakturą.

5.       Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

6.       Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

7.       Klient składa zamówienie w następujący sposób:

·         wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

·         podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

·         wybór formy dostawy i płatności;

·         zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

·         wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

·         zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8.       Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9.       Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

·         dane Hurtowni internetowej, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

·         opis produktu;

·         jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

·         cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);

·         formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

·         sposób płatności;

10.    Hurtownia internetowa dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Właściciela.

 

VI.     Dropshipping.

1.       Przedsiębiorca może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:

·         Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;

·         Złożenie zamówienia na określone produkty;

·         Podanie danych do doręczeń do swojego klienta.

2.       Przedsiębiorca oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem http://hurtownia.godrive.pl/ w modelu Dropshipping.

3.       Właściciel http://hurtownia.godrive.pl/ oświadcza że, doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Przedsiębiorcy.

4.       Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.

5.       Gdy klientem jest Konsument, Przedsiębiorca jest zobowiązany za podanie informacji dotyczących zwrotów i reklamacji.

6.       Zwroty i reklamacje rozpatruje Właściciel http://hurtownia.godrive.pl/ na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7.       http://hurtownia.godrive.pl/ jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru przez Przedsiębiorcę do jego klienta maksymalnie w ciągu 30 dni. 

8.       KORZYSTAJĄC Z MODELU DROPSHIPPING, Klient ma OBOWIĄZEK:

a)       uzyskać wyraźną, uprzednią i dobrowolną zgodę konsumenta na powierzenie danych osobowych Seven Polska s.c.

b)       informować konsumenta, iż zawiera on umowę pośrednictwa, a nie umowę sprzedaży;

c)       informować konsumenta o nazwie oraz miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy zamawianego przez konsumenta towaru;

d)       informować konsumenta o miejscu i sposobie składania reklamacji i wykonywania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;

e)       informować konsumenta nie tylko o cenie towaru, ale przede wszystkim o kosztach usługi pośrednictwa;

f)        konstruować przedstawianą na stronie internetowej ofertę jako ofertę usługi pośrednictwa, nie ofertę towaru. W szczególności w regulaminie powinien zawrzeć się opis warunków świadczenia usługi, dopiero później opis towaru.

g)       konstruować opis przedmiotu transakcji jako krótką informację, że faktycznie przedmiotem transakcji jest usługa polegająca na złożeniu zamówienia u zewnętrznego sprzedawcy.

9.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego w przypadku:

·         nie wywiązania się z  obowiązków informacyjnych zw. z Dropshippingiem;

·         nie przekazania informacji o zamówieniu do Hurtowni;

·         nie wywiązanie się bądź nienależyte wywiązanie się z zobowiązań wobec Kupującego;

·         działanie pomimo nie wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie przekazania informacji o powierzeniu danych osobowych;

·         braku wypełnienia obowiązków wynikających z  ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.   Forma płatności

1.       Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

·                     Przelew bankowy terminowy;

·                     Dokonanie przedpłaty przez Przedsiębiorcę;

·                     za pobraniem;

 

VIII. Ceny

1.       Ceny podane przy produktach na stronie WWW Hurtowni internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2.       Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Hurtownia internetowa i Klienta jest cena produktu podana na stronie Hurtowni internetowej przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.       Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

IX.     Dostawa

1.       Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Hurtowni internetowej, są to:

·         Kurier;

·         Poczta Polska

2.       Klient ma możliwość osobiście odebrać towar.

3.       Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu realizacji zamówienia, chyba że,  termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

4.       Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.

5.       Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

6.       Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7.       Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

X.       Pozostałe

1.       Regulaminy są dostępne pod adresem: http://hurtownia.godrive.pl/.

2.       Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3.       Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.


 

© GoDrive
Dystrybutor artykułów motoryzacyjnych